Polityka prywatności


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje w jaki sposób w BETWEEN CHOICES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: BETWEEN, My, Nas) z siedzibą we Wrocławiu, 51-169 Wrocław, ul. Rafała Wojaczka 5/94, NIP 8952081116, Regon 345544410, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000617565, e-mail: kontakt@between-choices.com – gromadzi, wykorzystuje dane osobowe w związku z usługami oferowanymi za pośrednictwem naszych stron internetowych - www.between-choices.com, www.znajdzrozwiazanie.pl, www.przegaja.pl oraz w związku z świadczeniem przez nas usług, w tym także drogą elektroniczną.

Informacje o tym, jakie przysługują Ci – osobie fizycznej uprawnienia związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe znajdziesz przechodząc do sekcji „Jakie prawa przysługują Osobie, której dane osobowe przetwarzamy”. Wystarczy, że klikniesz w ten link i zostaniesz przekierowany do tej części Polityki prywatności. Znajdziesz tam, także informacje o tym, jak skorzystać z tych praw.

Zanim przejdziemy dalej, chcemy abyś pamiętał, że na naszej stronie www. oraz w przesyłanych do Ciebie różnych informacjach, gdy dojdzie do nawiązania kontaktu z nami, mogą być zamieszczone linki do innych stron www – zwykle firm zewnętrznych, z którymi współpracujemy. Co to oznacza? Że firmy te mogą posiadać inne niż nasze reguły postępowania z danymi osobowymi, a tym samym, że nasza Polityka prywatności nie będzie miała zastosowania do przetwarzania Twoich danych na tamtych stronach www. To co jednak istotne, dbamy o to, aby współpracować wyłącznie z podmiotami, które tak samo jak My, przywiązują dużą wagę do ochrony danych, a tym samym do tego, by prowadzić działalność zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych.


Dane identyfikacyjne Administratora danych osobowych

BETWEEN CHOICES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617565, NIP 8952081116, REGON 365544410, e-mail: kontakt@between-choices.com.


Jakie prawa przysługują Osobie, której dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 7 oraz 15 – 21 RODO każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
d) do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;
e) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
f) do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści art. 21 RODO;
g) wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie (art. 7 RODO);
h) zakwestionowania pewnych zautomatyzowanych decyzji podejmowanych przez UPSOLUTION względem Ciebie, a które mają konsekwencje prawne lub w inny sposób znacząco na Ciebie, jako osobę fizyczną wpływają.

W celu realizacji któregokolwiek z ww. praw prosimy o kierowanie stosownego żądania do BETWEEN, można to zrobić za pośrednictwem formularza.

i) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uważa, że BETWEEN przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Kiedy gromadzimy Twoje dane osobowe i dlaczego?

 gdy zawieramy z Tobą, jako osobą fizyczną umowy oraz świadczymy dla Ciebie usługi w oparciu o nie lub zgodnie z naszymi regulaminami lub przed ich zawarciem podejmujemy na Twoje żądanie określone działania,
 gdy kontaktujesz się z nami różnymi kanałami kierując do nas określone zapytania, w tym prośby o przesłanie oferty, np. poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszych stronach internetowych, komunikatory internetowe, e-mail, telefonicznie;
 gdy podejmują Państwo aktywność w mediach społecznościowych na naszych profilach społecznościowych, np. zamieszczając komentarz lub opinię o nas;

 gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, promocjach lub innych działaniach mających na celu marketing naszych usług, w stosownych przypadkach za Twoją zgodą
 gdy odwiedzasz nasze strony internetowe;
 gdy kontaktujemy się z Tobą jako osobą uprawnioną do reprezentowania firmy, z którą współpracujemy w związku z zawartymi umowami i w sprawie ich wykonania lub w związku z działaniami zmierzającymi do ich zawarcia;
 gdy wyrażą nam Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonym celu, np. na wykorzystanie prowadzonych w przyszłości innych rekrutacji;
 gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie w naszej firmie lub za naszym pośrednictwem w innych firmach;

W zdecydowanej większości przypadków Państwa dane otrzymujemy bezpośrednio od Państwa, ale mogą zdarzyć się sytuacje, że posiadamy je od podmiotów, z którymi współpracujemy, np. gdy zostali Państwo wskazani w umowie z takim podmiotem jako osoba uprawniona do kontaktów w sprawie jej wykonania, gdy wyrazili Państwo zgodę innej osobie lub podmiotowi na ich przekazanie nam.

Czy trzeba podać dane osobowe?
Co do zasady podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych może powodować pewne konsekwencje, np. brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, brak możliwości utworzenia konta w serwisie internetowym czy brak możliwości udzielenia odpowiedzi. W niektórych sytuacjach prosząc Państwa o podanie określonych danych robimy to, ponieważ obowiązek taki wynika z przepisów prawnych. Jeżeli w takich sytuacjach odmawiają Państwo ich podania, niestety nie będziemy mogli podjąć działania, które stanowi źródło dla takiego obowiązku.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej?
W tej części informujemy o tym, w jakim celu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej opieramy te przetwarzania.
W zdecydowanej większości przypadków podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie konieczność wykonania zobowiązań umownych względem Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np.
 gdy zawierają Państwo z nami umowę, będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do jej zawarcia i wykonania, a tym samym by zarządzać jej wykonaniem;
 by świadczyć i zarządzać usługami, których są Państwo odbiorcami, a o których mowa w regulaminach na naszych stronach internetowych;
 by podejmować jeszcze przed zawarciem umowy określone działania, o podjęcie których się do nas Państwo zwracacie.


W celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w niektórych przypadkach zbieramy i przetwarzamy Państwa dane, ponieważ zobowiązują nas do tego przepisy, np. przepisy o rachunkowości, przepisy z zakresu prawa podatkowego, przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;
W celu realizować naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych sytuacjach, gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy jako firmy i gdy nasze interesy nie przeważają nad Państwa interesami związanymi z ochroną danych i prawami podstawowymi, możemy przetwarzać Państwa dane. Za nasze prawnie uzasadnione interesy uważamy:
- przetwarzanie danych w celu wykazania należytego wykonania naszych zobowiązań umownych i obowiązków prawnych, w tym ustalenie, dochodzenie i obronę przed kierowanymi roszczeniami (chronić nasze prawa i móc je dochodzić)
- prowadzenie marketingu usług własnych, chyba że podejmowanie takich działań wymaga od nas spełnienia dodatkowych warunków, np. uzyskania od Państwa na takie działania zgody – wówczas po jej uzyskaniu, w tym organizację konkursów, promocji;
- prowadzenie komunikacji z osobami uprawnionymi do reprezentowania i działania w imieniu podmiotu, z którym zawarliśmy umowę lub zmierzamy do jej zawarcia w zakresie niezbędnym do jej wykonania lub zawarcia;
- prowadzenie komunikacji z osobami, które kierują do nas różnymi drogami zapytania;
- prowadzenie różnego rodzaju działań mających na celu ocenę jakości świadczonych przez nas usług – gdy wysyłamy lub zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet, wyrażenie opinii
- prowadzenie analiz do wewnętrznych celów biznesowych;
- prowadzenie pomiaru wejść i analiz sposobu korzystania z naszych stron internetowych przez Użytkowników je odwiedzających - poprzez pliki cookie i podobne technologie w celu dostarczenia Użytkownikom je odwiedzającym odpowiednich treści i zapewnienia odpowiedniej nawigacji;
- administrowanie i ochrona stron internetowych, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowania, konserwacji systemu, hostingu danych;
- podejmowanie działań mających na celu chronienie firmy i Użytkowników, którzy posiadają konta w naszych serwisach (stronach internetowych) przed oszustwami i innymi niezgodnymi z prawem działaniami;

W celu, na jaki wyrazili nam Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – gdy wyrażą nam Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych w określonym celu, np. wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną naszego newslettera lub na przetwarzanie danych do innych prowadzonych przez nas rekrutacji.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Czasami udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim. Do kategorii tych podmiotów należą:
Usługodawcy i partnerzy biznesowi
Możemy ujawnić Państwa dane osobowe firmom, które świadczą usługi dla nas, tj. firmom informatycznym, które obsługują lub wspierają nas w utrzymaniu stron internetowych, zapewnieniu bezpieczeństwa, zapewniają hosting, firmy kurierskie czy operatora pocztowego, poprzez których możemy dostarczać do Państwa przesyłki, firmy księgowe, które zajmują się świadczeniem dla nas usług księgowo-rachunkowych, firmy doradcze oraz audytorskie, firmy świadczące usługi public relations i PR, kancelarie prawne, banki.
Wszyscy Usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych i mogą je wykorzystywać wyłącznie do realizacja usług, które dla nas świadczą.
Organy i instytucje państwowe
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom i instytucjom państwowym, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawnych lub decyzji tych organów wydanej w oparciu o konkretne przepisy prawne.
Inne podmioty
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, w przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na takie udostępnienie.

Przekazywanie poza teren EOG/UE.
W związku z prowadzoną działalność gospodarczą może się zdarzyć, że Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza teren EOG lub do państw, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Przed przekazaniem zostaną podjęte przez nas stosowne kroki, aby przekazanie danych osobowych nastąpiło zgodnie z przepisami prawnymi, w tym by były chronione w takim samym stopniu, jak gdyby były przetwarzane w EOG. Stosownie od określonego przypadku możemy włączyć do naszych umów z podmiotami, które posiadają siedzibę lub będą przetwarzały dane osobowe poza teren EOG, standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń lub ich kopię, prosimy o kontakt z BETWEEN.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Wszystkie dane osobowe są przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
Podejmiemy uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Oprócz innych środków, zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez szyfrowanie, ochronę hasłem oraz poprzez ograniczenie dostępu do nich w inny sposób.
Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami prawa, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przesyłanych do nas za pomocą niezabezpieczonych środków; wszelkie takie przesyłanie odbywa się na Państwa własne ryzyko.
Użytkownik powinien również w dalszym ciągu podejmować działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoich danych osobowych, takie jak unikanie korzystania z pozornych lub przewidywalnych identyfikatorów użytkownika lub haseł, regularna zmiana haseł, upewnianie się, że nie ujawnił swojego hasła (haseł) innym osobom oraz że nie udzielił zgody na dostęp do swojego konta użytkownika i danych osobowych osobom trzecim.

Linki do stron internetowych podmiotów trzecich
Na naszych stronach internetowych mogą być zamieszczone linki do stron internetowych podmiotów trzecich, np. innych usługodawców, partnerów biznesowych, po kliknięciu, w które zostaną Państwo do nich przekierowani. Prosimy pamiętać, że podmioty te mogą stosować inne, w tym mniej rygorystyczne polityki prywatności i zasady ochrony danych niż BETWEEN. Nie odpowiadamy za te polityki i prywatności, dlatego też zachęcamy Państwa, aby zapoznali się Państwo z udostępnionymi przez te podmioty oświadczeniami o prywatności.

Pliki cookie i zarządzanie nimi
Na naszych Stronach używamy plików cookie i podobnych technologii.
Plik cookie to mały plik, który jest pobierany na urządzenie użytkownika po wejściu na konkretną stronę internetową. Zawierają one informację o użytkowniku, jego wizycie na stronie internetowej. Pliki cookie są powszechnie wykorzystywane do funkcjonowania stron internetowych, rozróżniania użytkowników oraz poznawania sposobu interakcji użytkowników z witrynami. Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie.
Aby zarządzać plikami cookie, a w szczególności decydować o tym, by nie były instalowane na urządzeniu, którego wykorzystują Państwo do przeglądania i korzystania z naszych stron internetowych należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie były one akceptowane. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób blokować pliki cookie znają Państwo pod adresem http://www.allaboutcookies.org
Prosimy, aby pamiętali Państwo, że całkowite zablokowanie plików cookie strona internetowa może działać nieprawidłowo lub w ogóle nie działać.

Aktualizacja postanowień Polityki prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować postanowienia niniejszej Polityki prywatności, o czym będziemy informować na naszych stronach internetowych.
Niniejsza Polityka prywatności w brzmieniu, jak powyżej, obowiązuje od dnia 19.08.2022 r.